Stanovy WORLD MUSADO ASSOCIATION,z.s.

Obsah stanov:

 1. Základní ustanovení
 2. Statut WMA
 3. Poslání a cíle činnosti WMA
 4. Členství, jeho formy a zánik členství ve WMA
 5. Povinnosti a práva členů WMA
 6. Oddíly WMA
 7. Instruktoři WMA
 8. Orgány WMA
 9. Valná hromada WMA
 10. Výkonná rada WMA
 11. Předseda a tajemník WMA
 12. Kontrolní orgán WMA
 13. Rozhodčí komise WMA
 14. Pokladník WMA
 15. Zásady hospodaření WMA
 16. Ochrana osobních údajů
 17. Symboly, znaky a ochranné známky WMA
 18. Zánik WMA
 19. Závěrečná ustanovení

Čl. 1.

Základní ustanovení

 1. Název: ,,World MUSADO Association, z.s.“ (dále jen ,,WMA“).
 1. Sídlo: Praha 8 – Čimice, Lužecká 823/1, PSČ 181 00, Česká republika.
 1. WMA byla registrována MV ČR dne 11.4.2013.
 1. WMA bylo přiděleno IČ: 015 89 644.

Čl. 2

Statut WMA

 1. WMA je ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 spolek.
 1. WMA je dobrovolným spolkem fyzických, případně i právnických osob.
 1. WMA sdružuje osoby s aktivním zájmem o sport, především pak o bojová umění a sebeobranu.
 1. Činnost WMA je založena na principech demokracie, pluralizmu názorů, etických a mravních pravidlech, veřejné informovanosti, samosprávy a právní subjektivitě.
 1. WMA se při své činnosti zdržuje jakékoliv politické a ideologické činnosti a je stranicky, politicky, nábožensky a rasově neutrálním spolkem.
 1. WMA je právnickou osobou jako celek a působí na celém území ČR.
 1. Vnitřní organizace WMA, práva a povinnosti členů i orgánů WMA se řídí těmito Stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle WMA.

Čl. 3

Účel a cíle WMA

 1. Hlavním účelem WMA je:
  a) organizovat propagaci a provádět výuku bojových umění MUSADO a MUSADO Military Combat Systém (dále jen ,,MUSADO MCS“), vytvářet pro ně materiální a tréninkové podmínky,
  b) provádět tělovýchovné a sportovní činnosti zaměřené na ostatní bojové sporty, bojová umění a sebeobranu,
  c) zajišťovat a organizovat kurzy adrenalinových sportů, jako jsou: parašutismus, potápění, střelba, horolezectví, paintball, bungejumping, výcvik přežití v krizových situacích apod.,
  d) provozovat rekreační, kondiční nebo závodní činnosti v těchto disciplínách:
  – posilování,
  – florbal,
  – plavání,
  – vytrvalostní běh,
  – běžecké a sjezdové lyžování,
  – turistika (pěší, cyklo, vodní, vysokohorská, na lyžích),
  apod.,
  e) provádět osvětové, vzdělávací, lektorské a školící činnosti v oblastech prevence kriminality, bezpečného chování, sebeobrany, poskytnutí první pomoci, volnočasových aktivit, v prevenci mládeže před používáním návykových látek a proti vlivu sociálně patologických jevů,
  f) účastnit se doplňkových aktivit souvisejících s činností WMA v rámci jejího zapojení do podobných neziskových, obecních, městských, tělovýchovných, turistických či mezinárodních organizací.
 2. Za nejdůležitější cíle činnosti WMA jsou považovány:
  a) cílevědomý a všestranný rozvoj osobnosti jednotlivce prostřednictvím bojových umění MUSADO a MUSADO MCS nebo doplňkových činností organizovaných WMA,
  b) propagace, výuka a rozvoj tradičního bojového umění MUSADO v civilním sektoru,
  c) propagace, výuka a rozvoj moderního stylu sebeobrany a boje zblízka pod názvem MUSADO MCS pro potřeby příslušníků státních ozbrojených nebo bezpečnostních složek (např. policistů, vojáků, celníků) a Integrovaného záchranného systému (např. hasičů, rychlé záchranné služby apod.).
 3. Pro dosažení výše uvedeného poslání a hlavních cílů bude WMA:
  a) umožňovat všem svým členům pravidelný nácvik a trénink technik bojových umění MUSADO nebo MUSADO MCS,
  b) pečovat o odbornou úroveň všech svých členů, ověřovat a garantovat jejich odbornou způsobilost,
  c) podporovat zvyšování odborné kvalifikace všech svých instruktorů a školitelů, zprostředkovávat jim co nejširší informovanost v oblastech historie, sportu, bojových umění, tělesné kultury a kultury vůbec,
  d) organizovat metodické výukové semináře MUSADO a MUSADO MCS pod vedením hlavních instruktorů WMA s vyššími technickými stupni,
  e) vydávat písemné informační a metodické materiály,
  f) propagovat bojové umění MUSADO a MUSADO MCS všemi formami, tj. pořádáním přednášek, kursů, veřejných vystoupení a šířením relevantních informací jak písemnou, tak elektronickou formou,
  g) vést své členy k dodržování základních společenských, etických, estetických a mravních pravidel,
  h) hájit a zastupovat všechny oprávněné zájmy svých členů uvnitř i navenek. Za tím účelem spolupracovat se státními orgány, s orgány obcí, s ostatními organizacemi (např. se sportovními svazy), případně s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
  i) budovat, provozovat nebo udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní či užívá,
  j) vyvíjet drobnou hospodářskou činnost k podpoře účelu WMA a pro dosažení hlavních cílů WMA,
  k) hospodárně využívat spolkový majetek a prostředky,
  l) napomáhat formami své činnosti rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační či osvětovou činností,
  m) vytvářet podmínky pro rozvoj mezinárodní spolupráce,
  n) respektovat při všech svých činnostech obecně závazné právní normy.

Čl. 4

Členství, jeho formy a zánik členství ve WMA

 1. Statut zakládajícího člena: Zakládajícím členem WMA je fyzická osoba, která se účastnila činnosti přípravného výboru. Zakládající členové přijali společný název spolku, dohodli se na vnitřním uspořádání svých záležitostí a společném provozování svých zájmů (viz zápis z ustavující VH WMA ze dne 18. 4. 2013).
 1. Společné zásady členství:
  a) všechny formy členství ve WMA (viz odst. 3 tohoto článku) jsou dobrovolné, nejsou ale žádným způsobem vynutitelné a nevzniká na ně jakýkoliv právní nárok,
  b) o členství ve WMA může požádat každá svéprávná a občansky bezúhonná fyzická osoba, bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, státní příslušnosti, rasy a přesvědčení, která projeví aktivní zájem o bojové umění MUSADO nebo MUSADO MCS, souhlasí s posláním a hlavními cíli WMA a zaváže se podpisem platného vzoru přihlášky dodržovat její Stanovy a interní Směrnice,
  c) členem spolku se může stát i právnická osoba. Tu zastupuje ve WMA její statutární orgán, nebo jiný zplnomocněný zástupce,
  d) členství ve WMA se váže pouze na konkrétní osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce,
  e) o přijetí nového člena do WMA rozhoduje z provozních důvodů pouze Výkonná rada. Ta realizuje podmínky registrace nových členů podle obecných zásad členství schválených Valnou hromadou v Provozní směrnici,
  f) Výkonná rada může svým většinovým rozhodnutím odmítnout přijetí jakéhokoliv nového žadatele o členství ve WMA, pokud by tím bylo (nebo mohlo být) ohroženo řádné plnění poslání a cílů WMA či její dobré jméno.
 1. Ve WMA existují tyto čtyři formy členství:
  Členství ve zkušební době (člen-čekatel) – členství ve zkušební době vzniká dnem podpisu platného vzoru přihlášky. Osoba mladší 18 let se může stát členem-čekatelem WMA jen se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Zkušební doba činí 3 měsíce od podpisu přihlášky. Během této doby mohou obě strany od přihlášky bez udání důvodu odstoupit a členství zrušit.
  Přidružené členství (přidružený člen) – přidružené členství ve WMA vzniká dnem ukončení zkušební doby (viz předchozí bod a) a schválením členství Výkonnou radou. Dokladem o získání přidruženého členství ve WMA je předání platného průkazu WMA (související legislativní procedura je stanovena v Provozní směrnici).
  Řádné členství (řádný člen) – řádné členství ve WMA vzniká automaticky všem přidruženým členům splněním následujících podmínek: věk 21 let, kontinuální studium MUSADO nebo MUSADO MCS ve WMA po dobu minimálně 7 let a dosažená technická kvalifikace nejméně 1. Dan (výjimku z tohoto ustanovení tvoří zakládající členové WMA). Pouze řádný člen má právo stát se členem VH nebo být volen do orgánů WMA.
  Čestné členství (čestný člen) – návrh čestného členství může Valná hromada odsouhlasit pouze fyzické osobě, která se mimořádně zasloužila o propagaci a rozvoj WMA nebo bojových umění MUSADO či MUSADO MCS. Navržená osoba musí přitom souhlasit. 
 1. Všechny čtyři výše uvedené formy členství ve WMA zanikají:
  a) dobrovolným vystoupením člena – na základě písemné výpovědí řádně doručené do sídla WMA,
  b) vyloučením člena – z důvodu ohrožení cílů, poslání a činnosti WMA, pro zanedbávání či hrubého porušování členských povinností nebo pro poškození dobrého jména WMA, a to po předchozí výzvě k sjednání nápravy (výzva je nutná jen pokud lze porušení povinnosti odčinit). Písemný návrh na vyloučení člena může předat Výkonné radě kterýkoliv jiný člen WMA, ta jej předloží nejbližší Valné hromadě k rozhodnutí. Valná hromada návrh na vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Návrh o vyloučení zruší vždy v případě, kdy je to v rozporu se Stanovami nebo se zákonem. Členství končí dnem doručení písemného rozhodnutí Valné hromady o vyloučení konkrétnímu členovi.
  c) prodlením úhrady ročního členského příspěvku – po dobu delší jak 3 měsíce, počítané od 1. dne následujícího po stanoveném termínu úhrady, přičemž 3 měsíce je stanovená náhradní lhůta odsouhlasená Valnou hromadou WMA. Výjimky z tohoto ustanovení jsou uvedeny v Provozní směrnici.
  d) úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,
  e) zánikem WMA.

Čl. 5

Povinnosti a práva členů WMA

 1. Každý člen WMA má povinnost zejména:
  a) účastnit se stanovených tréninků, mít pravidelnou docházku,
  b) dodržovat základní etické, společenské a mravní normy,
  c) dodržovat Stanovy a interní Směrnice WMA,
  d) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů WMA, aktivně se podílet na plnění cílů,
  e) nepoužít získané znalosti ve WMA nezákonným či nemorálním způsobem,
  f) svědomitě vykonávat funkce v orgánech WMA, pokud byl do nich zvolen,
  g) platit včas stanovené členské příspěvky, případně další poplatky související s činností WMA, pokud o tom příslušný orgán WMA podle platných Stanov rozhodl,
  h) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží WMA k zabezpečení její činnosti,
  i) dbát na to, aby svým jednáním nepoškozoval zájmy a dobré jméno WMA,
  j) sdělovat Výkonné radě změny osobních údajů uvedených v přihlášce. 
 1. Člen čekatel má právo:
  a) účastnit se základních tréninků (kurzu) MUSADO nebo MUSADO MCS. 
 1. Přidružený člen má právo:
  a) podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
  b) účastnit se podle svých osobních možností a technické vyspělosti všech aktivit WMA, zvláště tréninků, odborných seminářů, školení a jiných akcí určených ke zvyšování svého technického a osobnostního růstu,
  c) skládat zkoušky na technické stupně vyspělosti dle podmínek Zkušebního řádu WMA pro bojové umění MUSADO nebo MUSADO MCS,
  d) obracet se na orgány WMA s podněty nebo stížnostmi a žádat o jejich vyjádření do 30-ti dnů od jejich přijetí (v odůvodněných případech do 60-ti dnů),
  e) účastnit se všech jemu příslušných soutěží nebo výukových stáží (včetně mezinárodních) a to jako reprezentant WMA. 
 1. Řádný člen WMA má právo:
  a) podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
  b) účastnit se podle svých osobních možností a technické vyspělosti všech aktivit WMA, zvláště tréninků, odborných seminářů, školení a jiných akcí určených ke zvyšování svého technického a osobnostního růstu,
  c) skládat zkoušky na technické stupně vyspělosti dle podmínek Zkušebního řádu WMA pro bojové umění MUSADO nebo MUSADO MCS,
  d) obracet se na orgány WMA s podněty nebo stížnostmi a žádat o jejich vyjádření do 30-ti dnů od jejich přijetí (v odůvodněných případech do 60-ti dnů),
  e) účastnit se všech jemu příslušných soutěží nebo výukových stáží (včetně mezinárodních) a to jako reprezentant WMA,
  f) účastnit se jednání Valné hromady,
  g) navrhovat a volit orgány WMA,
  h) být volen do orgánů WMA.
 1. Čestný člen WMA má právo:
  a) podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
  b) účastnit se podle svých osobních možností a technické vyspělosti všech aktivit WMA, zvláště tréninků, odborných seminářů, školení a jiných akcí určených ke zvyšování svého technického a osobnostního růstu,
  c) skládat zkoušky na technické stupně vyspělosti dle podmínek Zkušebního řádu WMA pro bojové umění MUSADO nebo MUSADO MCS,
  d) obracet se na orgány WMA s podněty nebo stížnostmi a žádat o jejich vyjádření do 30-ti dnů od jejich přijetí (v odůvodněných případech do 60-ti dnů),
  e) účastnit se všech jemu příslušných soutěží nebo výukových stáží (včetně mezinárodních) a to jako reprezentant WMA,
  f) účastnit se jednání Valné hromady.

Čl. 6

Oddíly WMA

 1. Oddíly jsou základní organizační články činnosti WMA. Nemají vlastní právní subjektivitu. Odrážejí pouze základní rozdělení členů WMA a to např. podle regionu, zaměření výcviku, příslušnosti k státní složce, věku cvičenců, apod. Vedoucí těchto oddílů jsou povinni se řídit platnými Stanovami a Směrnicemi WMA. Po organizační a ekonomické stránce zcela podléhají rozhodnutí Výkonné rady a Valné hromady. 
 1. Základní rozdělení oddílu WMA je:
  a) Kluby MCS,
  b) Školy TM.
 1. Oddíl WMA může být v souladu se zněním § 228 a násl. zák. č. 89/2012 založen také jako pobočný spolek s právní subjektivitou odvozenou od WMA. O veškerých podmínkách založení, provozování a zrušení pobočného spolku rozhoduje pouze Valná hromada.
 1. Činnost všech oddílů upravuje podrobněji Provozní směrnice.

Čl. 7

Instruktoři WMA

 1. Instruktoři s platnou licencí WMA zajišťují především technické vedení výuky bojových umění MUSADO a MUSADO MCS, případně některých doplňkových aktivit.
 1. Instruktoři musí splňovat požadavky technické znalosti MUSADO nebo dané aktivity, pedagogických schopností, morální a etické kvality.
 1. Instruktoři jsou jmenováni a odvoláváni Výkonnou radou, na základě doporučení technické autority příslušného bojového umění (garanta stylu MUSADO), nebo Valné hromady. Podmínky pro udělení instruktorského oprávnění, jeho účinnost atd. stanovuje Provozní směrnice nebo Zkušební řád.
 1. Instruktorům náleží náhrada prokazatelně vynaložených nákladů spojených s jejich činností.

Čl. 8

Orgány WMA

 1. Povinnými orgány WMA jsou:
  a) Valná hromada, jako orgán nejvyšší,
  b) Výkonná rada, jako orgán výkonný,
  c) Předseda a tajemník, jako orgán statutární.
 1. Dalším dobrovolnými orgány WMA můžou být:
  a) Kontrolní orgán,
  b) Rozhodčí komise.
 1. Funkcionář kteréhokoliv orgánu WMA může být odvolán z funkce pro neplnění úkolů spojených s funkcí. O odvolání rozhoduje orgán, který ho do funkce volil. Na uvolněnou funkci může být kooptován náhradník nebo zvolen nový člen.
 1. Členství ve všech orgánech WMA zaniká (kromě smrti člena orgánu) uplynutím stanoveného funkčního období. Není-li stanoveno jinak, pak se jedná o dobu 5 let.

Čl. 9

Valná hromada WMA

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem WMA. Členem Valné hromady se může stát pouze řádný člen. O přijetí do Valné hromady musí řádný člen nejprve písemně požádat Výkonnou radu, ta jeho požadavek předloží nejbližší Valné hromadě k rozhodnutí.
 2. Řádnou Valnou hromadu svolává Výkonná rada podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Termín a čas konání Valné hromady zveřejní Výkonná rada vždy s předstihem alespoň 21 dní na webových stránkách WMA a zároveň tuto informaci následně doručí (spolu s jejím programem) písemně či elektronicky všem členům Valné hromady.
 3. Místo a čas Valné hromady se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů Valné hromady se jí zúčastnit. Již svolaná Valná hromada lze z vážných důvodů svolavatelem odvolat nebo odložit (tak, jak byla svolána) a to bez jakékoliv náhrady již vynaložených nákladů.
 4. Uspořádání Valné hromady a její hlasování formou PER ROLLAM není přípustné.
 5. Výkonná rada také svolá mimořádnou Valnou hromadu vždy, když o to písemně nebo v elektronické podobě požádají alespoň 2/3 členů Valné hromady, popř. Předseda nebo Tajemník. V takovém případě se koná Valná hromada nejpozději do 1 měsíce od data doručení poslední žádosti. Nesvolá-li Výkonná rada Valnou hromadu v uvedeném termínu, může ten, kdo podnět podal svolat Valnou hromadu na náklady WMA sám.
 6. Valná hromada zejména:
  a) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice,
  b) rozhoduje o přijetí a změnách Stanov,
  c) volí a odvolává členy Výkonné rady,
  d) rozhoduje o počtu členů Výkonné rady,
  e) stanovuje volební období členů Výkonné rady,
  f) navrhuje a volí členy Kontrolního orgánů nebo Rozhodčí komise,
  g) určuje hlavní směry činnosti WMA, hodnotí a schvaluje plán činnosti pro příslušné období,
  h) schvaluje výši a splatnost členských poplatků,
  i) schvaluje nový rozpočet,
  j) schvaluje finanční transakce, které by mohly významně ovlivnit činnost WMA,
  k) schvaluje účetní závěrku o hospodaření a majetku za minulé období,
  l) projednává jednotlivé otázky programu Valné hromady a rozhoduje o písemných návrzích členů WMA nebo Výkonné rady,
  m) omezuje nebo rozšiřuje práva a povinnosti členů WMA,
  n) rozhoduje o návrhu vyloučení člena,
  o) rozhoduje o zrušení WMA, v takovém případě současně i o majetkovém vypořádání (není-li zákonem stanoveno jinak).
 7. Jednání Valné hromady řídí Předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede jednání Valné hromady tak, jak byl její pořad v programu ohlášen. O záležitosti, která nebyla zařazena do programu jednání Valné hromady, lze mimořádně rozhodnout jen za účasti a se souhlasem nadpoloviční většiny členů Valné hromady. Bližší průběh Valné hromady může být upraven schváleným Jednacím řádem.
 8. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Valné hromady. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení Valné hromady není nadpoloviční většina členů Valné hromady přítomna, je Valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
 9. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Každý člen Valné hromady má jeden hlas, přičemž všechny hlasy jsou si rovné. K platnosti usnesení Valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Valné hromady.
 10. Výkonná rada zajistí vyhotovení zápisu z jednání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhoví zápis ten, kdo jednání Valné hromady svolal, nebo koho tím pověřila Výkonná rada.
 11. Ze zápisu z Valné hromady musí být patrné, kdo jednání Valné hromady svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata, výsledky hlasování, kdy a kým byl zápis vyhotoven.
 12. Každý přidružený, řádný nebo čestný člen spolku může nahlížet (po předchozí žádosti u Výkonné rady) do všech zápisů ze zasedání Valných hromad a to v sídle WMA.

Čl. 10

Výkonná rada WMA 

 1. Výkonná rada:
  a) je nejvyšším výkonným orgánem, který řídí činnost WMA v období mezi Valnými hromadami a to v souladu s platnými Stanovami a Směrnicemi WMA. Za svou činnost odpovídá pouze Valné hromadě,
  b) členství ve Výkonné radě vzniká volbou na Valné hromadě a to na základě návrhu některého z členů Valné hromady. Členem výkonné rady se může stát pouze řádný člen. Volební období členů Výkonné rady je pětileté,
  c) Výkonná rada má nejméně tři členy, nerozhodne-li na základě potřeb WMA Valná hromada jinak. Počet členů Výkonné rady musí být vždy lichý. Výkonná rada má vždy Předsedu, Tajemníka a Pokladníka.
  d) Výkonnou radu řídí a svolává Předseda, v jeho nepřítomnosti Tajemník a to dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádné zasedání Výkonné rady, požádali jej o to písemně nejméně polovina členů s udáním důvodu svolání a programu zasedání.
  e) členům Výkonné rady náleží náhrada prokazatelně vynaložených nákladů spojených s jejich činností ve Výkonné radě.
 1. Výkonná rada zejména:
  a) svolává Valnou hromadu,
  b) zabezpečuje plnění usnesení Valné hromady,
  c) organizuje a řídí hospodářskou činnost WMA,
  d) rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, včetně případných sankcí, pokud pro to existují závažné důvody,
  e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku WMA,
  f) koordinuje praktickou činnost WMA,
  g) projednává a schvaluje návrhy na členství ve WMA , včetně jeho ukončení,
  h) vede kompletní evidenci členů v souladu s platnými zákony,
  i) zpracovává podklady a návrhy pro rozhodnutí Valné hromady,
  j) zajišťuje, provádí a dohlíží na školení, výuku a přezkušování členů WMA v souladu s platnými Stanovami, Směrnicemi, Zkušebním řádem, bezpečnostními nařízeními a postihuje jejich porušování,
  k) připravuje a vydává Provozní směrnici, Ekonomickou směrnici, Zkušební řád, případně Jednací řád, Metodické pokyny a další interní předpisy, ve kterých upravuje vzájemné vztahy ve WMA. Tyto předpisy musí být vždy v souladu s platnými stanovami WMA, nemůžou jít nad jejich rámec nebo je svým obsahem jakkoliv měnit. Jejich aktuální znění schvaluje vždy nejbližší Valná hromada.
  l) přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr,
  m) zajišťuje operativní spolupráci se státními orgány, s orgány obcí, s ostatními organizacemi (např. se sportovními svazy), případně s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.
 1. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Výkonná rada rozhoduje na základě hlasování. Každý člen Výkonné rady má jeden hlas, přičemž všechny hlasy jsou si rovné. K platnosti usnesení Výkonné rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 2. V období mezi zasedáními můžou členové Výkonné rady rozhodovat formou PER ROLLAM (oběžníkem), zpravidla pomocí elektronické pošty. Hlasování PER ROLLAM organizuje předseda.Hlasování PER ROLLAM je využíváno pro situace, kdy Výkonná rada musí nějakou záležitost neodkladně projednat a aktuálně není reálné, že by se uskutečnilo její řádné jednání (někdo je v zahraničí, je nemocen apod.). Procedurou PER ROLLAM se rozumí korespondenční hlasování jednotlivých členů – např. e-mailem. Výsledky hlasování se v písemné formě ukládají v archivu Výkonné rady vedeného předsedou.

Čl. 11

Předseda a tajemník WMA

 1. Jako statutární zástupce WMA může jednat Předseda i Tajemník každý samostatně, ale vždy v souladu s platnými Stanovami a vůlí Valné hromady. Zastupují WMA navenek a jako její statutární orgán jednají jejím jménem v právních vztazích. Pokud není stanoveno jinak, jsou zároveň i mluvčími WMA. Se souhlasem Výkonné rady můžou písemnou plnou mocí pověřit k právním úkonům i další osoby.
 2. Předseda a Tajemník řídí činnost WMA, vykonávají rozhodnutí Valné hromady a Výkonné rady a jsou odpovědní za jejich plnění. Rozhodují o všech běžných a provozních záležitostech, pokud nejsou Stanovami vyhrazeny jinému orgánu, nebo pokud si jejich rozhodování nevyhradí Valná hromada.
 3. Předseda spolu s Tajemníkem a Pokladníkem připravuje podklady pro jednání Výkonné rady a Valné hromady.
 4. K výlučným kompetencím Předsedy WMA patří:
  a) vedení Valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání,
  b) právo svolání jednání všech orgánů nebo poradních skupin WMA a jejich vedení.
 1. Předseda si vyhrazuje právo veta při sporných rozhodnutích jak Výkonné rady, tak i Valné hromady. Toto ustanovení se netýká jeho odvolání Valnou hromadou.
 2. Pokud Předseda odstoupí, nebo je odvolán, přecházejí jeho povinnosti a pravomoci (viz odst. 1 až 5 tohoto článku) na Tajemníka, který je vykonává až do volby nového Předsedy Valnou hromadou.
 3. Funkční období Předsedy nebo Tajemníka končí písemným předáním jejich funkce nově zvolenému funkcionáři.

Čl. 12

Kontrolní orgán WMA

 1. Kontrolní orgán WMA může být zřízen rozhodnutím Valné hromady na dobu neurčitou nebo určitou.
 2. Kontrolní orgán odpovídá za svojí činnost pouze Valné hromadě.
 3. Členem Kontrolního orgánu WMA může být pouze řádný člen.
 4. Kontrolním orgánem WMA může být: a) Kontrolor – některý řádný člen WMA pověřený Valnou hromadou, b) Kontrolní komise – vyžaduje se, aby měla alespoň tři členy (vždy lichý počet). Členy komise volí a odvolává pouze Valná hromada. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku, ani s funkcí likvidátora. Člen kontrolního orgánu nesmí být osoba blízká členům Výkonné rady nebo Valné hromady. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům WMA, pobočným spolkům a členům.
 5. Kontrolní orgán WMA dohlíží, jsou-li záležitosti WMA řádně vedeny a vykonává-li WMA činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy. Kontroly provádí kontrolní orgán nezávisle na ostatních orgánech WMA.
 6. Všichni členové a zaměstnanci WMA jsou povinni s kontrolním orgánem v průběhu kontrol spolupracovat a poskytovat mu potřebné informace či vysvětlení. Při provádění kontrol je kontrolní orgán povinen postupovat objektivně a nestraně. Kontrolní orgán je oprávněn nahlížet do všech dokladů WMA.
 7. Kontrolní orgán WMA má právo žádat o mimořádné svolání kteréhokoliv orgánu WMA k projednání důležitých nebo velmi naléhavých záležitostí.
 8. O výsledku jednotlivých kontrol předá kontrolní orgán do 14 dnů písemnou revizní zprávu předsedovi WMA a následně jí předloží a zdůvodní nejbližší Valné hromadě.
 9. Nesouhlasí-li konkrétní osoby se závěry kontrolního orgánu, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

Čl. 13

Rozhodčí komise WMA

 1. Rozhodčí komise WMA může být zřízena rozhodnutím Valné hromady na dobu neurčitou nebo určitou. Členy komise volí a odvolává pouze Valná hromada.
 2. Rozhodčí komise odpovídá za svojí činnost pouze Valné hromadě.
 3. Členem Rozhodčí komise WMA může být pouze některý řádný člen.
 4. Rozhodčí komise – vyžaduje se, aby měla alespoň tři členy (vždy lichý počet). Rozhodčí komise si ze svého středu volí předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům WMA, pobočným spolkům a členům.
 5. Rozhodčí komise rozhoduje zejména o stížnostech členů WMA, kteří mohli být kráceni rozhodnutím některého představitele nebo orgánu WMA na svých právech a dále o čistotě právních aktů vydávaných v souladu s ustanovením Stanov.
 6. Rozhodčí komise provádí přezkum rozhodnutí Valné hromady o vyloučení člena, pokud dotyčný člen podal do patnácti dnů od doručení tohoto rozhodnutí písemné odvolání k Výkonné radě.
 7. Rozhodčí komise má právo žádat kteréhokoliv člena WMA o podání vysvětlení k projednávaným věcem a svolávat za tímto účelem pracovní schůzky.
 8. Rozhodčí komise o svých nálezech informuje písemně nejbližší Valnou hromadu.

Čl. 14

Pokladník WMA

 1. Bankovní účet, pokladnu a přehled o hospodaření WMA vede Pokladník. V těchto záležitostech je oprávněn jednat jako pověřený zástupce WMA zcela samostatně.
 2. Při své činnosti musí pokladník dodržovat podmínky (limity) stanovené Valnou hromadou v platné Ekonomické směrnici, nebo se řídit aktuálním rozhodnutí Výkonné rady.
 3. Jedinou oprávněnou osobou k vydávání faktur nebo k jejich proplácení je pokladník WMA.
 4. Každou přijatou fakturu do účetnictví WMA nejprve věcně přezkoumá předseda, případně tajemník WMA. V rámci tohoto přezkoumání provede především početní kontrolu a kontrolu množství. Souhlas s fakturou k proplacení vyznačí na faktuře svým podpisem.
 5. Pokladník může sjednat pro vedení účetnictví WMA spolupráci s externí účetní firmou a za její služby platit z prostředků WMA úhradu. Výše úhrady musí být odsouhlasena Výkonnou radou.
 6. Dokladem o uhrazení všech předepsaných správních poplatků WMA je pouze originál bankovního výpisu, ústřižku poštovní složenky nebo pokladního příjmového dokladu.

Čl. 15

Zásady hospodaření WMA

 1. WMA hospodaří s movitým i nemovitým majetkem a finančními prostředky za účelem krátkodobého i dlouhodobého zajišťování svého poslání a dosažení svých cílů. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou. Účetním obdobím WMA je běžný kalendářní rok.
 2. Rozpočet WMA vychází z očekávané tvorby finančních prostředků a předpokládaných výdajů v kalendářním roce. Rozpočet sestavuje Výkonná rada a schvaluje ho Valná hromada.
 3. V období mezi Valnými hromadami lze schválený rozpočet mimořádně změnit a to buď samostatným rozhodnutími Výkonné rady (s následným písemným odůvodněním nejbližší Valné hromadě), nebo rozhodnutím mimořádné Valné hromady podle akutních potřeb WMA. Nová úprava schváleného rozpočtu nesmí narušit dosažení hlavních cílů a činnosti WMA, uvedených v platných Stanovách WMA.
 4. Vlastní hospodářská činnost WMA se řídí obecnými zásadami, které musí být vždy v souladu s platnými zákony. Konkrétní podmínky hospodaření WMA jsou blíže stanoveny v Ekonomické směrnici, jejíž aktuální návrh předkládá Valné hromadě ke schválení Výkonná rada. Výkonná rada dále předkládá Valné hromadě ke schválení i zprávu o hospodaření, účetní závěrku a návrh rozpočtu na příští rok.
 5. Dispoziční právo k majetku WMA mají statutární zástupci společně do max. výše 75.000,-Kč, každý zvlášť pak do max. výše 35.000,-Kč. Podpisové právo k účtu a přístup k službě internetbanking má pouze předseda a pokladník WMA.
 6. Majetek WMA je ve vlastnictví WMA jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Výkonná rada. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje pouze Valná hromada.
 7. Zdroji příjmů WMA jsou zejména:
  a) členské příspěvky,
  b) příjmy z drobné hospodářské činnosti, např.:
  – uspořádání kurzů, seminářů, vystoupení …,
  – poplatky za školení (např. instruktorů nebo externích zájemců),
  – správní poplatky (např. za vykonání technické zkoušky, za duplikát průkazu),
  – poplatky v námitkovém a disciplinárním řízení,
  – startovné, soutěžní vklady,
  c) peněžní dary,
  d) příspěvky od sponzorů,
  případně
  e) dotace ze státních zdrojů a grantů,
  f) úvěry poskytnuté bankou,
  g) jiné schválené zdroje (např. příjmy za reklamy, z pronájmu, z poradenské, ediční nebo obstaravatelské činnosti apod.),
  h) dědictví a odkazy,
  i) majetek převedený do vlastnictví WMA některým z členů.Veškeré platby v rámci WMA mohou být prováděny pouze:
  a) Hotovostně: Do pokladny nebo z pokladny WMA.
  b) Bezhotovostně: Převodem na bankovní účet nebo z účtu WMA.Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje Výkonná rada s přihlédnutím k potřebám a zájmům WMA a její členské základny. Ze získaných prostředků se hradí především provoz sportovních zařízení, administrativní prostory, vedení účetnictví, povinná pojištění, provoz webových stránek, právní zastoupení, reklama, cvičební pomůcky, cizojazyčné překlady, ochranné známky a další položky, nezbytné pro činnost WMA.Funkce členů v jednotlivých orgánech WMA nejsou placené, jsou čestné, pokud nejde o pracovní či jiný obdobný poměr k WMA. Funkcionáři obdrží náhradu hotových výloh podle platných předpisů, pokud o to požádají. Dále mohou obdržet příležitostnou odměnu za výkon své funkce, kterou jim schvaluje orgán, který je do funkce volil.

  Osobní vybavení a poplatky spojené s účasti na soutěžích, odborných seminářích a jiných akcích si hradí členové WMA zvlášť, pokud nerozhodne Výkonná rada jinak.

  Čestné členství ve WMA je osvobozeno od všech členských poplatků.

  Bez písemného souhlasu Výkonné rady nebo Valné hromady (plná moc) nemůže žádný člen, či podřízená organizační složka, uzavírat jménem WMA jakékoliv ekonomické závazky nebo jí zavazovat nekrytými výdaji!

  Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov pouze pro činnost a správu WMA. Výjimky z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv nebo použití prostředků k sociálním či charitativním účelům.

Čl. 16

Ochrana osobních údajů

 1. WMA je spolkem členským a vede interní evidenci svých členů. Veškeré náležitosti týkající se této evidence se řídí především zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 1. Podpisem platného vzoru přihlášky WMA dává nový člen svůj souhlas s tím, aby WMA jeho osobní data používala pro svojí interní potřebu.
 1. Seznam členů WMA je veden Výkonnou radou v písemné i elektronické podobě a je uložen v sídle WMA.
 1. Seznam členů WMA se nezveřejňuje. Jakékoliv zveřejnění osobních dat z tohoto seznamu je možné pouze po předchozím souhlasu dotyčného člena.
 1. Se seznamem členů WMA může pracovat pouze Výkonná rada. Ta provádí zápisy a výmazy týkající se členů WMA a to při vzniku nebo zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 1. Z provozních důvodů můžou do seznamu členů WMA (na požádání) nahlížet také členové Valné hromady a instruktoři MUSADO s platnou licencí WMA. Výpisy ze seznamu nebo jeho kopie Výkonná rada neposkytuje.
 1. Požaduje-li kterýkoliv člen WMA sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

Čl. 17

Symboly, znaky a ochranné známky WMA

 1. Symboly WMA jsou:
  a) název World MUSADO Association, z.s.,
  b) zkrácený název WMA,
  c) znak WMA.
 1. Znakem WMA je:

 

 1. WMA je vlastníkem mezinárodní ochranné známky „MUSADO®“ pro všechny své služby a produkty (viz registrace u ČÚPV a WIPO).

Čl. 18

Zánik WMA

 1. WMA byla zřízena na dobu neurčitou v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 83/90 Sb.
 1. WMA zaniká:
  a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady,
  b) sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí Valné hromady,
  c) pravomocným rozhodnutím příslušného státního orgánu o jeho rozpuštění.
 1. Zrušením WMA se zrušují i poboční spolky. WMA nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.
 1. Zaniká-li WMA, rozhodne Valná hromada o způsobu majetkového vypořádání, není-li zákonem stanoveno jinak.

Čl. 19

Závěrečná ustanovení

 1. Tato novela Stanov zahrnuje úplné znění Stanov WMA po změnách a doplňcích.
 1. Záležitosti neupravené těmito Stanovami WMA, např. způsob doručování písemností, pojištění odpovědnosti, náhrada škody apod., se řídí obecně platnými právními předpisy.
 1. V případě osobního nebo písemného styku se zahraničními členy WMA se stanovuje anglický jazyk jako jednací jazyk WMA.
 1. WMA má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 1. Jakékoliv změny těchto Stanov nabývají platnosti dnem jejich odsouhlasení Valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
 1. Podepisování statutárních zástupců WMA se děje tak, že k předepsanému nebo předtištěnému názvu WMA připojí svůj podpis buď předseda, nebo tajemník WMA, v ekonomických a finančních záležitostech také pokladník WMA. U finančních transakcí nebo smluvních závazků nad 100.000,-Kč jsou vyžadovány podpisy všech členů Výkonné rady a to po předchozím souhlasu Valné hromady. 

Doložka: Tato 2. novela Stanov WMA byla schválena Valnou hromadou

v Praze, dne 1. dubna 2016.

…………………………………………

Předseda WMA

Oldřich Šelenberk

………………………………………

Tajemník WMA

Mgr. Ladislav Tůma